ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

پرداختن به زیر ساختهای اقتصادی و توجه به مسأله صنعت و کشاورزی جهاد فی سبیل الله است. حضرت آیت الله خامنه ای

چاپ  
وظایف و اهداف صندوق

بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد و اهمیت سرمایه گذاری در این بخش به ضرورت شکل گیری نهادها و تشکلهای قوی جهت توسعه سرمایه گذاری را نشان می دهد تا از این طریق امکان تجمیع منابع خرد و هدایت و تخصیص بهینه آنها فراهم شود . تحقق این امر مستلزم کمک و مشارکت دولت با بخش خصوصی است تا از این طریق ضمن توسعه سرمایه گذاری به افزایش درآمد و تولیدات کشاورزان کمک کند . نظر به ارتباط قوی به خصوص قسمت پسین بخش کشاورزی با بخشهای دیگر ، افزایش سرمایه گذاری در این بخش باعث تسریع رشد اقتصادی سایر بخشها می شود و همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بسیج و تجهیز منابع مستلزم وجود نهادهای نظام مند پولی و مالی در این بخش می باشد . علیرغم سهم بالای بخش خصوصی در تولیدات بخش کشاورزی جایگاه نهادهای پولی و مالی نظام مند بخش خصوصی ناچیز بود که این امر حاکی از آن است که فعال کردن نهادهای پولی و مالی بخش خصوصی در این بخش ضروری بوده و لازم است تا بخش خصوصی در ساماندهی منابع پولی و مالی نقش بیشتر و فعال تری ایفا نماید . تشکیل صندوقهای بخش کشاورزی فرصتی طلایی برای نگاه به گذشته و ترسیم آینده است و همچنین بستری برای توسعه فعالیتهای روستایی است که با توسعه اینگونه فعالیت ها جهشی در مسیر اقتصاد منطقه خواهیم داشت
از مهمترین اهداف تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، می توان به تجمیع و تخصیص بهینه منابع مالی ، ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری تولید کنندگان ، ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد . یکی از عوامل تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی و رشد ارزش افزوده و توسعه کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی ، عامل سرمایه و تجمیع آن در بخش کشاورزی می باشد و سرمایه گذاری به عنوان پیش زمینه توسعه و موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی در این بخش قلمداد می شود . با بررسی روند تحولات در بخش کشاورزی ، مسائل و مشکلاتی از جمله : تخریب منابع پایه ، عوامل ناکافی بودن فناوری و تکنولوژی های نوین ، ساختار نامناسب نظام های بهره برداری و تولید ، کمبود زیر ساخت فرآوری محصولات ، نا بسامانی بازار محصولات کشاورزی و همچنین کمبود بازار مالی و بازار سرمایه و سرمایه گذاری ، کاملا مشهود می باشد . در این میان سرمایه به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و عنصر کلیدی رشد و توسعه قلمداد می گردد . این عامل نقش بسزایی در افزایش سطح کمی و کیفی تولید و توسعه فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره وری سایر عوامل دارد . لذا به منظور افزایش نرخ سرمایه گذاری و افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی و همچنین تثبیت و توسعه اشتغال و کاهش فاصله درآمدی بین اقشار روستایی و شهری ، متناسب با اهداف و الزامات سند چشم انداز توسعه کشور در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ، رویکرد فرهنگ سازی استفاده از منابع داخلی ، برای توسعه تولیدات داخلی و افزایش تولید به منظور تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات و پر شتاب و تعامل فعال با اقتصاد جهانی و همچنین توسعه روستاها ، تامین منابع سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و حمایت از سرمایه گذاری در این بخش الزامی است . بدون تردید یکی از عوامل تاثیر گذار بر تولید اشتغال و ارزش افزوده هر فعالیت اقتصادی عامل سرمایه است که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی محسوب می شود . رشد و توسعه بخش کشاورزی هم بدون تجهیز و تامین منابع مالی میسر نخواهد بود
بطور کلی هدف از تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی عبارتند از :
تجمیع ، مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی در بخش کشاورزی ، با توجه به 300 هزار میلیارد ریال ارزش تولیدات سالیانه بخش کشاورزی
ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیت های بحرانی
تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانکها و سایر موسسات داخلی
د ریافت کمکهای مالی ، اعتبار و هرگونه تسهیلات از دولت ، بانکها و سایرموسسات داخلی و خارجی
  جذب مستمر منابع مالی تولید کنندگان به منظور افزایش سرمایه
تامین نقدینگی جهت ایجاد بازارهای عرضه مستقیم تولیدات نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمتها و تنظیم بازار
تامین نقدینگی به منظور تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی به منظور افزایش بهره وری
 
بازاریابی به منظور عرضه محصولات در بازارهای هدف   ( داخلی و خارجی)
مشارکت در تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی مرتبط با حمایت از تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
اعطای تسهیلات و انجام حمایتهای مالی به تولید کنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی