ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

پرداختن به زیر ساختهای اقتصادی و توجه به مسأله صنعت و کشاورزی جهاد فی سبیل الله است. حضرت آیت الله خامنه ای

 

 

 

 

 

چاپ  
مجامع عمومی

 

ردیف تاریخ جلسه نوع مجمع مصوبات مجمع عمومی
       
30 94/9/17 مجمع عمومی عادی سالیانه حاضرین 86.6  درصد
      تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت
      تصمیم گیری در مورد سود انباشته ناشی از عملکرد سال مالی 93-94
      انتخاب روزنامه کار و کارگر برای درج آگهی ها
      انتخاب اعضای هیات مدیره بمدت دو سال
      انتخاب بازرسان قانونی شرکت بمدت یک سال
      انتخاب موسسه قواعد بعنوان حسابرس مستقل بمدت یک سال
       
29 94/5/11 مجمع عمومی فوق العاده حاضرین  75.8 درصد
      تصویب و تفویض اختیار افزایش سرمایه تا سقف 300 میلیارد ریال طی مدت 4 سال
       
28 94/5/11 مجمع عمومی عادی حاضرین  75.8 درصد
      تصویب بودجه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1395
       
27 93/10/24 مجمع عمومی عادی سالیانه حاضرین  83 درصد
      تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت
      تصمیم گیری در مورد سود انباشته ناشی از عملکرد سال مالی 92-93
      تصویب اصلاحیه آیین نامه تسهیلات
      انتخاب روزنامه کار و کارگر برای درج آگهی ها
      انتخاب بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال
      انتخاب موسسه شاخص اندیشان بعنوان حسابرس مستقل بمدت یک سال
      تصویب نقل و انتقال سهام اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان آذربایجان غربی
       
26 93/5/11 مجمع عمومی فوق العاده حاضرین  74.4 درصد
      تفویض اختیار افزایش سرمایه تا سقف 400 میلیارد ریال طی مدت 5 سال
       
25 93/4/2 مجمع عمومی عادی حاضرین  73 درصد
      تصویب بودجه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1394
       
24 93/3/11 مجمع عمومی فوق العاده حاضرین 69 درصد
      تفویض اختیار افزایش سرمایه تا سقف 300 میلیارد ریال طی مدت 3 سال
       
23 92/10/15 مجمع عمومی عادی سالیانه حاضرین 94.5 درصد
      تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت
      تصمیم گیری در مورد سود انباشته ناشی از عملکرد سال مالی 91-92
      تصویب آیین نامه نظارت بر تسهیلات
      تصویب اصلاحیه آیین نامه تسهیلات
      انتخاب روزنامه کار و کارگر برای درج آگهی ها
      انتخاب بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال
      انتخاب موسسه تلفیق نگار بعنوان حسابرس مستقل بمدت یک سال
      انتخاب اعضای هیئت مدیره بمدت 2 سال
       
22 92/6/13 مجمع عمومی عادی حاضرین 84 درصد
      تصویب بودجه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1393
       
21 92/3/5 مجمع عمومی فوق العاده حاضرین 80 درصد
      تصویب افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال مالی
       
20 91/9/14 مجمع عمومی عادی سالیانه حاضرین 71 درصد
      تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت
      تصمیم گیری در مورد سود انباشته ناشی از عملکرد سال مالی 90-91
      انتخاب بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال
      انتخاب موسسه قواعد بعنوان حسابرس مستقل بمدت یک سال
      انتخاب روزنامه کار و کارگر برای درج آگهی ها
       
19 91/5/9 مجمع عمومی عادی حاضرین 73 درصد
      تصویب بودجه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1392
      تصویب خرید ساختمان برای شرکت
       
18 91/5/9 مجمع عمومی فوق العاده حاضرین 73 درصد
      تفویض اختیار افزایش سرمایه تا سقف 300 میلیارد ریال طی مدت 2 سال
      اصلاح ماده 16 اساسنامه ( انتخاب حسابرس بعنوان بازرس دیگر )
       
17 90/11/24 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده حاضرین 87 درصد
      انتخاب اعضای هیئت مدیره بمدت 2 سال
       
16 90/10/6 مجمع عمومی عادی سالیانه حاضرین 80 درصد
      تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت
      تصمیم گیری در مورد سود انباشته ناشی از عملکرد سال مالی 89-90
      تصویب عضویت در صندوق ملی توسعه بخش کشاورزی
      انتخاب بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال
      انتخاب موسسه قواعد بعنوان حسابرس مستقل بمدت یک سال
      انتخاب روزنامه کار و کارگر برای درج آگهی ها
       
15 90/5/15 مجمع عمومی عادی حاضرین 76 درصد
      تصویب بودجه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1391
      تصویب اصلاحیه آیین نامه تسهیلات
      تصویب نقل و انتقال سهام تعاونی مرغداران مهاباد
      تصویب اعطای تسهیلات بدون کارمزد در مواقعی که سهم 49 درصد دولت تأمین نمی گردد
      تصویب خرید و فروش محصولات کشاورزی بمنظور تنظیم بازار
       
14 89/9/17 مجمع عمومی عادی سالیانه حاضرین 82 درصد
      تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت
      تصمیم گیری در مورد سود انباشته ناشی از عملکرد سال مالی 88-89
      انتخاب بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال
      انتخاب موسسه قواعد بعنوان حسابرس مستقل بمدت یک سال
      انتخاب روزنامه کار و کارگر برای درج آگهی ها
       
13 89/6/9 مجمع عمومی فوق العاده حاضرین 61 درصد
      تفویض اختیار افزایش سرمایه تا سقف 100 میلیارد ریال طی مدت 2 سال
       
12 89/6/9 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده حاضرین 61 درصد
      تصویب اصلاحیه آیین نامه اعطای تسهیلات
      تصویب نقل و انتقال سهام تعاونی مرغداران مهاباد
      انتخاب موسسه قواعد بعنوان حسابرس مستقل برای بررسی سال مالی 88-89
       
11 89/4/23 مجمع عمومی فوق العاده حاضرین 65 درصد
      تصویب معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره و بازرسان در هر زمان
       
10 89/4/23 مجمع عمومی عادی حاضرین 65 درصد
      تصویب بودجه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1390
      تصویب اصلاحیه آیین نامه اداری و استخدامی
      تصویب آیین نامه اعتبار سنجی
      تصویب آیین نامه وثایق و تضمینات
       
9 88/11/19 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده حاضرین 75.5 درصد
      انتخاب اعضای هیئت مدیره بمدت 2 سال
       
8 88/9/22 مجمع عمومی عادی سالیانه حاضرین 63 درصد
      تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت
      تصمیم گیری در مورد سود انباشته ناشی از عملکرد سال مالی 87-88
      انتخاب بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال
      انتخاب موسسه اهمیت نگر بعنوان حسابرس مستقل بمدت یک سال
      انتخاب روزنامه کار و کارگر برای درج آگهی ها
       
7 88/4/10 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده حاضرین 68 درصد
      تصویب بودجه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1389
      تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت سال مالی 86-87
      تصمیم گیری در مورد سود انباشته ناشی از عملکرد سال مالی 86-87
       
6 88/4/10 مجمع عمومی فوق العاده حاضرین 68 درصد
      تفویض اختیار افزایش سرمایه تا سقف 50 میلیارد ریال طی مدت یک سال
       
5 87/9/16 مجمع عمومی سالیانه حاضرین 73 درصد
      تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت
      تصمیم گیری در مورد سود انباشته ناشی از عملکرد سال مالی 86-87
      انتخاب بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال
      انتخاب موسسه اهمیت نگر بعنوان حسابرس مستقل بمدت یک سال
      انتخاب روزنامه کار و کارگر برای درج آگهی ها
       
4 87/7/28 مجمع عمومی فوق العاده حاضرین 70 درصد
      تفویض اختیار افزایش سرمایه تا سقف 20 میلیارد ریال طی مدت یک سال
       
3 87/7/28 مجمع عمومی عادی حاضرین 70 درصد
      تصویب بودجه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1388
      تصویب آیین نامه اداری و استخدامی
       
2 87/4/1 مجمع عمومی عادی حاضرین 66 درصد
      تصویب بودجه برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1387
      تصویب آیین نامه اداری و استخدامی
       
1 86/11/10 مجمع عمومی موسس حاضرین 85 درصد
      تصویب اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
      انتخاب اعضای هیئت مدیره بمدت 2 سال
      انتخاب بازرس قانونی شرکت بمدت یک سال
      تصویب انتخاب یک موسسه بعنوان حسابرس مستقل بمدت یک سال
      تصویب آیین نامه اعطای تسهیلات
      تصویب آیین نامه معاملات
      تصویب آیین نامه نقل و انتقال سهام
      تصویب آیین نامه نظارت بر تسهیلات
      تصویب آیین نامه اداری و استخدامی
      انتخاب روزنامه رسالت برای درج آگهی ها